Reisevilkår

Påmeldingsturer

På grunn av de spesielle vilkårene våre underleverandører har i sine salgsbetingelser, har Tbuss AS/Thorleifs Bussreiser andre regler for depositum og avbestilling mot vederlag enn hva hovedregelen i Alminnelige vilkår for Pakkereiser gir.
Alminnelige vilkår for selskapsreiser
Vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og den reisende. Våre vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 25.08.1995 med senere endringer, samt “ Alminnelige vilkår for pakkereiser” av 1.4.2007 utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. Vilkårene gjelder for ferie/ forbrukerkjøp. Før avreise anbefaler vi alle til å lese fullstendige vilkår for Pakkereiser. Enkelte reiser kan ha fravikende vilkår og betingelser ift de som er opplyst her.  Da vil dette være opplyst i programmet for den aktuelle reisen det gjelder.

Bestilling og betaling
Alle våre reiser kan bestilles direkte hos Tbuss AS / Thorleifs Bussreiser. Kunden må ved bestilling påse at alle navn er riktige og stavet slik det framgår i passet. Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en bestillingsbekreftelse.  Depositum forfaller vanligvis syv dager etter bestilling. Depositumet blir fratrukket totalbeløpet. Restbeløpet for reisen forfaller normalt 30-60 dager før avreise. Ved betaling av depositum bekrefter kunden reisevilkårene og bestillingen er bindende for den reisende. Om kunde lar være å betale depositum – regnes dette ikke som avbestilling. Reisen er endelig bekreftet når depositumet er innbetalt. Forsinket betaling anses som mislighold og gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. Kontroller omgående at faktura/deltakerbevis er utsendt på riktig dato/tur og at korrekt påstigningssted/tid er påført. I tvilstilfeller Tbuss AS / Thorleifs Bussreiser. Betaling kan foretas med kredittkort eller debetkort på bedriftens kontor, eller via tilsendt faktura på e-post.

Avbestilling – generelle regler
Avbestilling skal skje skriftlig. Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:
1. Ved avbestilling inntil 105 dager før avreisedato betales et administrasjonsgebyr på Kr 500,- pr. person.
2. Ved avbestilling 105 – 61 dager før avreisedato beholder arrangøren depositumet.
3. Ved avbestilling 60 dager tom 36 dager belastes 50% av reisens totale pris.
4. Ved avbestilling f.o.m 35 dager og frem til avreisedato er det ingen refusjon.

Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom, har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.
I noen tilfeller kan avbestillingsreglene avvike fra dette som følge av garantier og betalingsforpliktelser til underleverandører som flyselskaper, ferge & cruiserederier etc. I så fall er dette oppgitt i den aktuelle turens program på vår nettside og/eller i trykket program.
I enkelte tilfeller må flybilletten eller andre reisebilletter betales i sin helhet. Dersom avbestillingen skyldes sykdom og kunden har tegnet avbestillingsforsikring i sin forsikring refunderes dette av forsikringsselskapet etter vanlige regler.
Reiseforsikring
Vi anbefaler alle våre reisende å ha gyldig reiseforsikring samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Vi anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen.
Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

Priser
Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet. For ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren forbeholder seg rett til prisendringer dersom ytelser som inngår i programmet blir dyrere enn forutsatt når programmet gikk i trykken. Prisendringen kan skje pga økte skatter/avgifter. Prisen på reisen kan tilsvarende reduseres om skatter/avgifter blir redusert. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 8% av den avtalte pris, kan den reisende annullere bestillingen. En prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for å kunne kreves effektuert. Retten til annullering forfaller 5 dager fra mottatt beskjed.

Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Arrangøren skal i de tilfeller som det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som forstås eller bør forstås har betydning for den reisende.

Den reisendes plikter
Den reisende skal betale det avtalte beløp på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår og som fremkommer på betalingsdokumentet. Den reisende plikter å rette seg etter reiseleders anvisninger og å utvise vanlig hensynsfullhet overfor medreisende. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende nektes eller utelukkes fra resten av reisen uten å kunne kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende pålegges å bære omkostningene selv ved hjemreisen. Den reisende må være i stand til å ta vare på seg selv og selv kunne håndtere medbragt bagasje. Spesielle behov på turen og underveis må det opplyses om ved påmelding. Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen som pass, visum osv. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige papirer ikke er medbragt. Videre plikter den reisende å gjøre opp for egne ekstraregninger som pådras underveis telefon minibar osv.
Feilstavet navn som ikke er meldt endret kan medføre en kostnad ved en eventuell navneendring, som vil bli belastet kunden. Det er derfor viktig å kontrollere opplysningene på deltagerbeviset umiddelbart etter utstedelse. Det er den reisendes eget ansvar å stille med gyldig pass!

Arrangørens rett til å avlyse reisen
Arrangøren kan avlyse en reise hvis:
1. Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende.
2. Det inntreffer forhold som man ikke er herre over (force majeure) som krig, krigstilstand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende.
3. Forhold på destinasjonen som gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.

Mangler, tvister, klager
Dersom en deltaker finner grunn til å klage på reisen eller dens gjennomføring (overnattingssteder, mat m.m.) må klagen fremsettes for reiseleder/sjåfør på stedet som straks vil forsøke å rette på forholdet, eller kontakte Tbuss AS / Thorleifs Bussreiser sitt kontor. En eventuell reklamasjon som ønskes behandlet etter hjemkomst, må være innsendt skriftlig til arrangøren innen to uker etter turens slutt. Hvis det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.
Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet er trykket og som da vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk, og om forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendinger. Vi tar forbehold om endringer i priser og betingelser etter katalogtrykk, samt trykkfeil i katalog og annet opptrykt materiale.

Trondheim 2020

Til toppen