Thorleifs Bussreiser har helt siden oppstarten i 1995 hatt fokus på klima og bærekraft. Vi jobber systematisk mot lavere utslipp fra vår virksomhet, samt å påvirke kunder og samarbeidspartnere til å gjøre smarte valg i hverdagen.

Våre klimamål for 2023:
Tbuss AS / Thorleifs Bussreiser har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester. (Persontransport utenom rute).
I vår bedrift kommer 98 % av utslippene fra drift av våre kjøretøy, så det er her vi må ha hovedfokuset for å redusere de største utslippene.
Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å ha stort fokus på drivstoffreduksjon.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å gjøre nyinvesteringer i materiell for å redusere utslipp.


Vi er sertifisert av Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Vår klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Ta kontakt med oss på e-post for tilgang til vår klima- og miljørapport

Vårt Miljøfyrtårn-sertifikat


Bærekraft

FN har laget 17 bærekraftmål som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Thorleifs Bussreiser har valgt ut 3 av disse målene vi skal jobbe systematisk for å bedre.

Thorleifs Bussreiser utvalgte mål for bærekraft (kort forklart):

 

13. Stoppe klimaendringene

Mål: I alt vi foretar oss som bedrift skal vurderinger rundt klima være med. Vi skal som bedrift være beredt til å ta ekstra kostnader for å nå våre klimamål.

Virkemidler: Årlig klimaregnskap, årlige klimamål, bygge bevissthet rundt dette til alle ansatte.

9. Innovasjon og infrastruktur

Mål: Thorleifs Bussreiser skal være en pådriver for ny teknologi innenfor persontransport. Vi skal være med på å ta første skritt på ny teknologi innen for infrastruktur.

Virkemidler: Pådriver og premissleverandør til leverandører, uredd investere i ny teknologi, utfase gammel teknologi.

17. Samarbeid for å nå målene

Mål: Være en aktiv promotør for Bærekraft

Virkemidler: Bygge bevissthet internt, for så å bygge bevissthet eksternt.


Bussens bidrag til miljøet

Det å reise med turbuss har flere undersøkelser vist at er miljøsmart i forhold til flere andre transport måter. Det å reise flere i ett moderne miljøvennlig kjøretøy er selvfølgelig bra.
Den gjennomsnittlige turbussen bruker 2,5 liter pr. mil. Når denne har 40 gjester tilsvarer dette ett forbruk på 0,0625 liter pr. passasjer pr. mil.
Her er en oversikt over de forskjellige reisemåtene. Legg merke til at bussen har 60 % belegg.

Kilde Tabell: https://www.framtiden.no/gronne-tips/reise-og-transport/klimagassutslippet-fra-ulike-reisemater.html

 

 

 

Til toppen